ഇടവകയുടെ കാവൽ പിതാവായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ പെരുന്നാൾ ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മെയ് 7 വരെ കൊണ്ടാടുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമർത്തുക
© Copyright 2024 Mylapra Valiyapalli. All Rights Reserved.

Concept & Creation : M.G.O.C.S.M. Mylapra

-->