ഇടവകയുടെ കാവൽ പിതാവായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ പെരുന്നാൾ ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മെയ് 7 വരെ കൊണ്ടാടുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമർത്തുക പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള, മലയാള മനോരമ തൊഴിൽ വീഥിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന, കരിയർ & എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൗൺസിലിങ്ങുനു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക , വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് വായിക്കുക
© Copyright 2024 Mylapra Valiyapalli. All Rights Reserved.

Concept & Creation : M.G.O.C.S.M. Mylapra

-->