മാർച്ച് 17 ന് വി. കുമ്പസാരവും മാർച്ച് 18ന് വി. കുർബാനവും മാർച്ച് 19ന് സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തെ തുടർന്ന് റവ. ഫാ. ജോൺസൻ വി. മാത്യു നയിക്കുന്ന പ്രസംഗവും മുണ്ടുകോട്ടക്കൽ ചാപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് 21ന് വി. കുമ്പസാരം ഇടവക പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് 22 ബുധനാഴ്ച്ച പാതിനോമ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചു രാവിലെ 6.30ന് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തെ തുടർന്ന് വി. കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
© Copyright 2017 Mylapra Valiyapalli. All Rights Reserved.

Concept & Creation : M.G.O.C.S.M. Mylapra